Menu

Psychologiczny słownik angielsko-polski

slownik

A
Activity – aktywność
Adoption – adopcja, przysposobienie, przyjęcie, wybór
Adult – pełnoletni, dorosły, dojrzały
Advantage – korzyść, pożytek, przewaga, zaleta
Age discrimination – dyskryminacja wiekowa
Alcoholism – alkoholizm
Alienation – wyobcowanie, alienacja, przeniesienie własności
Alzheimer's disease – choroba Alzheimera
American Psychological Association (APA) – Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne
Aphasia – afazja (niezdolność do używania mowy i pisma)
Apraxia – apraksja (zaburzenie wykonywania czynności i ruchów celowych)
Approximately – w przybliżeniu, około
Article – artykuł, towar
Assertiveness – asertywność
Assess – szacować, oceniać, obliczać
Assessment centre – centrum oceny lub bardziej trafnie ocena zintegrowana (sposób pomiaru a następnie integracji ocen różnorodnych kompetencji)
Assistant professor – doktor habilitowany, docent
Association – stowarzyszenie, zrzeszenie, związek, skojarzenie, asocjacja
Attachment – przywiązanie
Attitude – postawa
Attractiveness – atrakcyjność
Attribution – atrybucja, przypisywanie komuś czegoś, kompetencja
Attribution theories – teorie atrybucji
Authenticity – autentyczność, wiarygodność
Authoritarian personality – osobowość autorytarna
Availability heuristic – heurystyka dostępności

B
Behaviour – zachowanie, postępowanie
Bias – uprzedzenie, stronniczość, dyskryminacja, tendencyjność, przychylność, zamiłowanie
Bibliography – bibliografia
Bilateral – dwustronny
Boomerang effect – efekt bumerangu
Brain – mózg, umysł
Brain storming – burza mózgów (metoda pracy grupowej); występuje także jako „brainstorm” oznaczające: burzę mózgów, olśnienie, doskonały plan
Brand – marka
British Psychological Society – Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne

C
Candidate for a doctor’s degree – doktorant
Case study – studium przypadku, badanie przypadków
Career – kariera
Civic knowledge – wiedza obywatelska
Civil disobedience – nieposłuszeństwo obywatelskie
Classical conditioning – warunkowanie klasyczne
Change – zmiana
Cognition – poznanie
Cognitive economy – oszczędność poznawcza
Cognitive schema – schemat poznawczy
Cohabitation – współzamieszkiwanie
Collectivism – kolektywizm
Colour affects theory – afektywna teoria koloru autorstwa Angeli Wright
Come across – sprawiać wrażenie, prezentować się
Commercial – komercyjny, handlowy, reklama telewizyjna
Communication – komunikacja, wiadomość, zawiadomienie, przekazywanie informacji
Community – społeczność, wspólnota, gmina
Comparative psychology – psychologia porównawcza
Conflict – konflikt
Conflict of interests – konflikt interesów
Conformity – konformizm, zgodność
Conservative – konserwatywny, zachowawczy, skromny
Consumer – konsument
Cope – dawać sobie radę, sprostać
Cranial nerve – nerw czaszkowy
Creativity – kreatywność, inwencja, innowacyjność
Culture of masses – kultura masowa

D
Decision – decyzja
Decline – spadek, upadać, chylić się
Democracy – demokracja
Depression – depresja
Determinant – wyznacznik, wskaźnik
Dichotomous variable – zmienna dychotomiczna
Dichotomy – dychotomia
Diffusion of responsibility – dyfuzja (rozproszenie) odpowiedzialności Dilemma – dylemat, rozterka
Direct discrimination – dyskryminacja bezpośrednia
Disorder of visual cortex – zaburzenie wzrokowej kory mózgowej
Distract – rozpraszać
Distress – niedola, rozpacz, strapienie (in distress – w niebezpieczeństwie)
Doctor (dr) – doktor
Doctoral student – doktorant
Doctorate – doktorat, doktorski
Drug – narkotyk, lek, lekarstwo
Drug abuse – nadużywanie narkotyków (leków)
Drug addiction – narkomania, uzależnienie od narkotyków; lekomania

E
Ecology – ekologia
Economy – ekonomia
Effect – efekt
Effective – skuteczny, faktyczny, efektywny
Effectiveness – skuteczność, wydajność, efektywnoć
Efficiency – wydajność, sprawność, efektywność, operatywność
Egalitarianism – egalitaryzm (dążenie do zrównania ludzi pod względem warunków życiowych, praw i dochodów)
Electroencephalogram – elektroencefalogram
Emotion – uczucie, emocja
Empathy – empatia, zrozumienie
Emphasise – podkreślać, uwydatniać, akcentować
Environment – otoczenie, środowisko zewnętrzne
Equally – równo, w ten sam sposób
Equity theory – teoria sprawiedliwości
Ethnic identity – tożsamość etniczna
Ethnicity – etniczność
Ethnocentrism – etnocentryzm
Evidence – dowód
Evoke – przywoływać
Example – przykład
Exemplification – zilustrowanie, przykład, kopia
Experience – doświadczenie, doświadczać, doznać, doznanie
Experiment – eksperyment, doświadczenie (naukowe)
Experimental psychology – psychologia eksperymentalna
Extent – zasięg, zakres, stopień

F
Facial asymmetry – asymetria twarzy (med)
Facial expression – ekspresja mimiczna, mimika, wyraz twarzy
Facial nerve – nerw twarzowy
Fictitious – zmyślony, nieprawdziwy, fikcyjny
Field experiment – eksperyment polowy
Freebie – podarunek, reklamówka, darmowy egzemplarz, za friko (potocznie)
Frustration-aggression theory (hypothesis) – teoria frustracji-agresji
Fundamental attribution error – podstawowy błąd atrybucji

G
Genertion – genercja, pokolenie
Group – grupa
Groupthink – myślenie grupowe

H
Habit – nawyk, zwyczaj, przyzwyczajenie
Habitat – środowisko, habitat
Heuristics – heurystyka
Homosexuality – homoseksualizm
Human – człowiek
Human relations – reacje międzyludzkie, komunikacja interpersonalna

I
Identify – rozpoznawać, identyfikować
Idelology – ideologia
Independent variable – zmienna niezależna
Informational social influence – informacyjny wpływ społeczny
Ingratiation – ingracjacja
Initiative – inicjatywa
Instrumental aggression – agresja instrumentalna
Instrumental conditioning – warunkowanie instrumentalne
Intellect – intelekt
Interactionism – interacjonizm
Interpersonal attraction – atrakcyjność interpersonalna
Indicator – wskaźnik
Individual – osoba, jednostka, indywidualny, jednostkowy
Inhabitant – mieszkaniec, obywatel
Inequality – nierówność
Intimacy – bliskość (występuje także jako ang. „proximity”)
Intimidation – zastraszanie
Inventiveness – pomysłowość, wynalazczość

J
Job – praca, zawód, robota
Job application – podanie o pracę
Job description – zakres obowiązków
Just-world belief – wiara w sprawiedliwy świat

K

L
Latter – drugi, ostatni
Learned helplessness – wyuczona bezradność
Lecture – wykład
Lecturer – wykadowca
Licentious – rozwiązły
Locus of control (LOC) – poczucie umiejscowienia kontroli
Low-ball technique – technika niskiej piłki

M
Management – zarządzanie, kierowanie, administracja, kadra kierownicza
Manager – menadżer, kierownik, dyrektor, administrator
Measurement – wymiar, pomiar
Median – mediana (stat.)
Memory – pamięć
Mental – (1) umysłowy, psychiczny; (2) niedorozwinięty, nienormalny, idiota
Mental disorder – zaburzenie psychiczne
Mental health – zdrowie psychiczne
Mental inflexibility – sztywność umysłowa
Mere exposure effect – efekt ekspzycji Methodology – metodologia, metodyka
Microexpressions – mikroekspresje (mimiczne) Mind – umysł
Mind set – nastawienie psychiczne
Monographic lecture – wykład monograficzny
Motivation – motywacja
Mutual – wzajemny

N
Nation – nacja, naród
Need for cognition – potrzeba poznawcza
Nerve – nerw
Nonverbal behavior – zachowanie niewerbalne
Norm – norma
Norm of social justice – norma sprawiedliwości społecznej
Norm of social responsibility – norma odpowiedzialności społecznej
Normative social influence – normatywny wpływ społeczny

O
Obedience – posłuszeństwo
Operant – działający, funkcjonujacy, efektywny
Operant behavior – zachowanie operacyjne

P
Participant – uczestnik (np. badania czy eksperymentu)
Peer group – grupa rówieśnicza, grupa ludzi równych w danym aspekcie
Peer pressure – presja grupy
Peripheral route to persuasion – perswazja peryferyjna (peryferyjna ścieżka perswazji)
Peers – rówieśnicy; osoby podobne, równe
Periodical – periodyk (periodyczny), czasopismo
Personality – osobowość
Persuasion – perswazja
Pineal gland – szyszynka (med)
Placebo effect – efekt placebo
Policy – polityka
Political activity – aktywność polityczna
Political participation – partycypacja polityczna, uczestnictwo polityczne
Political socialization – socjalizacja polityczna
Political system – system polityczny, ustrój polityczny
Post-traumatic stress disorder (PTSD) – zespół stresu pourazowego
Poverty of stimulus argument – argument ubóstwa bodźca
Primacy effect – efekt pierszeństwa
Prejudice – uprzedzenie, szkodzić, szkoda
Previous – wcześniejsze (np. previous research – wcześniejsze badania)
Product – produkt, wytwór
Product image – wizerunek produktu
Professional qualifications – kompetencje zawodowe
Prosocial behavior – zachowanie prospołeczne
Psychologist – psycholog
Psychology – psychologia
Psychotherapy – psychoterapia
Public – publiczny
Public institution – instytucja publiczna
Public relation (PR) – kreowanie wizerunku firmy, służba informacyjna
Purchase – zakup, nabytek, nabywać

Q
Quality – jakość; elitarny
Quality Management Office – biuro zarządzania jakością
Questionnaire – kwestionariusz, ankieta
Questionnaire survey – badania ankietowe

R
Racial discrimination – dyskryminacja rasowa
Reciprocity – wzajemność
Reciprocity principle – zasada wzajemności
Recency effect – efekt świeżości
Reciprocity norm – norma (zasada) wzajemności
Regardless (of) – bez względu na, niezależnie od
Regressing to a canonical form – stereotypizacja pamięci/prototypizacja pamięci
Reliability – rzetelność, solidność, niezawodność
Remarkable – warty odnotowania, niezwykły, nadzwyczajny
Research – badanie; badanie naukowe
Research team – zespół badawczy
Researcher – badacz
Responsibility – odpowiedzialność
Result – rezultat, wynik
Role – rola

S
Sample – próba, pobierać próbkę, badać
Scholar – uczony, naukowiec
Science – nauka
Scientist – naukowiec
Self – ja, ego, jaźń, osobowość
Self-analysis – autoanaliza
Self-assertive – asertywny
Self-assurance – pewność siebie
Self-assured – pewny siebie
Self-centred – egocentryczny
Self-confidence – wiara w siebie
Self-consciousness – samoświadomość
Self-control – samokontrola
Self-deception – oszukiwanie samego siebie
Self-esteem – poczucie własnej wartości
Self-fulfilling prophecy – samospełniające się proroctwo (przepowiednia)
Self-interest – korzyść własna
Self-improvement – samodoskonalenie
Self-portrayal – autoprezentacja
Self-restraint – powściągliwość
Self-will – upór
Senior lecturer – adiunkt
Set out – przedstawiać, wykładać, wystawiać, wyruszać
Sex (sexual) discrimination – dyskryminacja płciowa (w literaturze przedmiotu występuje także jako ang. „discrimination on grounds of sex”)
Sexual harassment – molestowanie seksualne
Sexual orientation – orientacja seksualna
Similar – podobne, podobny (similarity – podobieństwo)
Social activity – aktywność społeczna
Social functioning – funkcjonowanie społeczne Social psychology – psychologia społeczna
Socialization – socjalizacja
Sociology – socjologia
Statistics – statystyka
Stereotype – stereotyp
Stimulation – stymulacja
Stimulus – bodziec
Subculture – subkultura, podkultura Subliminal perception – percepcja podprogowa (podświadoma)
Subject – temat, zagadnienie, obiekt (np. badawczy)
Subthreshold stimulus – bodziec podprogowy
Sugestion – sugestia
Support – wsparcie
Survey – ankieta, ekspertyza, gruntowne badanie, poszukiwanie
Susceptibility – czułość, podatność, wrażliwość
Sway – sterować (kimś)
Symbolic interaction theory – teoria interakcji symbolicznej

T
Tend – mieć tendencję, doglądać
Theory – teoria
Theory of reactance – teoria reaktancji
Thesis – teza, rozprawa naukowa, praca magisterska
Tolerance – tolerancja
Trade Marketing Specialist – specjalista ds. marketingu handlowego
Training – szkolenie, trening
Training and development consultant – specjalista ds. Szkoleń i rozwoju
Training Specialist – specjalista ds. Szkoleń
Trait – rys, cecha charakteru
Two-factor theory of emotions – dwuczynnikowa teoria emocji

U

V
Value – wartość (np. podmiotowa, społeczna itp.)
Variable – zmienna, czynnik
Variance – wariancja (mat.), różnica, rozbieżność
Vote – głosować, brać udział w wyborach

W
Workgroup – zespół, grupa robocza (w psychologii może być rozumiane jako grupa warsztatowa)

X

Y

Z


Chcesz dodać hasło do tego słownika?
Przyślij je na adres:
Dziękujemy!

Tagi


Powered by Easytagcloud v2.1

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Znajdź nas na Facebooku